TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2021

Đã tiếp nhận
32 hồ sơ

Đang xử lý
18 hồ sơ

Tỉ lệ Hồ sơ
đúng hạn

100 (%)