TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2021

Đã tiếp nhận
377 hồ sơ

Đang xử lý
31 hồ sơ

Tỉ lệ Hồ sơ
đúng hạn

98.94 (%)