TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 09 / 2020
Đã nhận 26 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 7 hồ sơ
Đúng hạn 7 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 19 hồ sơ
Đúng hạn 19 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)