TÌNH HÌNH XỬ LÝ
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 3,4 NĂM 2020
Đã nhận 15 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 15 hồ sơ
Đúng hạn 15 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 0 hồ sơ
Đúng hạn 0 ( %)
Trễ hạn 0 ( %)