TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2020

Đã tiếp nhận
385 hồ sơ

Đang xử lý
37 hồ sơ

Tỉ lệ Hồ sơ
đúng hạn

100 (%)