TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2019

Đã tiếp nhận
445 hồ sơ

Đang xử lý
51 hồ sơ

Tỉ lệ Hồ sơ
đúng hạn

100 (%)